Disclaimer

RS | Roeleveld-Sikkes Architects verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen. RS | Roeleveld-Sikkes Architects draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. Ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij RS | Roeleveld-Sikkes Architects.

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011), met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zo ver tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/213.