Appartementen en zorgcentrum Triton Wheermolen in Purmerend

Ontdek hier hoe we onze passie omgezet hebben in concrete acties en bekijk de impact die we samen hebben gecreëerd. Samen streven we naar verbetering

Opbouw van de wijk.

#Wheermolen-West in #Purmerend ligt tussen een spoorlijn aan de noordwestelijke kant, de Churchilllaan in het oosten, en de Where in het zuiden. Wheermolen is een typische wijk uit de jaren zestig, met een combinatie van flats, rijtjeswoningen, grasperken en verspreid enkele voorzieningen.

De wijk is ontstaan in een periode van grote bevolkingsgroei die is ingezet halverwege de jaren vijftig. Omdat de behoefte aan woningen zeer groot was, en de woningproductie met portieketageflats niet aan de vraag kon voldoen, is in Wheermolen-West een tiental grote galerijflats gebouwd. Deze dertien laagse flats zijn gerealiseerd aan de randen van de wijk, in een voor die tijd kenmerkende vertande verkaveling. Tussen deze galerijflats in zijn in een strokenverkaveling eengezinswoningen gebouwd. Tussen de stroken eengezinswoningen wordt openbaar groen afgewisseld met parkeerveldjes.

De opgave

Met name de galerijflats die tussen de spoorlijn en de #Meteorenweg lagen, waren eind 20e eeuw in zeer slechte bouwkundige staat. Bovendien was er sprake van veel criminaliteit en sociale onvrede. Wherestad, de woningcoorperatie die eigenaar was van de flats, en #Bpd, hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de wijk te verbeteren door de flats te slopen en nieuwbouw te realiseren. In opdracht van Bpd is vanaf 2007 door RS | Roeleveld-Sikkes Architects een stedenbouwkundig plan en beeldkwaleitplan gemaakt voor dit wijkdeel in Wheermolen-West. Het programma voor de nieuwbouw bestond uit circa 340 appartementen, een woonzorgcomplex met 140 wooneenheden en sociaal maatschappelijke voorzieningen voor de wijk. Bij de hoofdopzet van dit stedenbouwkundig plan is ervoor gekozen om geen herhaling te maken in de structuur van vertande grootschalige blokkken. De voornaamste reden was dat we in dit wijkdeel meer ruimte wilden maken voor openbaar groen. In de bestaande structuur was het groen aanwezig achter de gebouwen, met een smalle sloot en vervallen groen als reststrook naast de spoorzone. Tussen de gebouwen in lagen verspreid grote parkeervelden.De plinten van de gebouwen bestond uit tweelaagse bergingstroken. Hierdoor was de beleving op maaiveld onaangenaam en anoniem.

In de nieuwe planopzet is ervoor gekozen om meer ruimte en ook kwalitatief openbaar groen te realiseren aan de zijde Meteorenweg. Hiervoor zijn drie appartementengebouwen parallel aan en relatief dicht langs het spoor geplaatst. Deze gebouwen vormen een geluidsbuffer naar het spoor. In de ruimte voor de gebouwen is evenwijdig aan de bebouwing een waterpartij gemaakt, door de watergang langs het spoor ook aan deze kant door te trekken. De drie gebouwen komen hierdoor op een (schier)eiland te liggen. De oriëntatie van de appartementen is gericht op het groen en water, tevens de zuidzijde van de woningen. Het eiland is via twee bruggen toegankelijk vanaf de Meteorenweg. In het verlengde van deze bruggen liggen de toegangen naar het parkeren, in afgesloten parkeergarages aan de spoorzijde. Op de koppen van de gebouwen zijn de entreeruimten gerealiseerd. Deze hebben een hoogte van twee lagen waardoor naast een ruime entree ook een doorzicht naar het spoor is gecreëerd. De hoogte van de gebouwen varieert van vier tot acht lagen,waarbij de hoogteaccenten aan de koppen van de gebouwen zijn geplaatst.

Aan weerszijden van het plangebied, op de koppen van de wateras staan twee gebouwen die in de compositie als oriëntatiepunt dienen. Het gebouw aan de oostzijde, gelegen op de kruising Meteorenweg en Churchillaan is ontwikkeld als woonzorgcentrum met wijkcentrum, steunpunt en centrum jeugd en gezin en appartementen. Dit gebouw ligt aan het hoofdentree van de wijk. Het zorgcentrum wordt geexploiteerd door de #Zorgcirkel.

Het parkeren voor dit wijkcentrum is opgenomen in een parkeergarage onder het gebouw. De hoofdentree is gelegen in het verlengde van de wateras. Het appartementengebouw aan de westzijde van de wateras is gepositioneerd als slank hoog accent in het verlengde van de wateras. Langs de Meteorenweg zijn in het groen vijf urban villa’s geplaatst. Deze gebouwen vormen de overgang in schaal tussen de gebouwen langs het spoor en de eengezinswoningen in het middengebied. Door het parkeren aan de randen van het plangebied te positioneren is een autovrij, groen hart gemaakt. Het groen is, in aansluiting op het groen in het middengbied eenvoudig van opzet, bestaand uit gras en solitaire bomen. De overgang tussen eiland en water is vormgegeven met een kademuur.

Bij het stedenbouwkundig plan is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hierin zijn onder andere bouwhoogten, accenten, materiaalgebruik en inrichting openbare ruimte vastgelegd. In het plan is gestreefd naar samenhang in materiaalgebruik en detaillering van de gebouwen en inrichting openbaar gebied. Dit beeldkwaliteitplan wordt door de gemeente Purmerend gehanteerd als toetsingskader bij de realisatie van het plan,het openbaar gebied en de gebouwen.

Het plangebied wordt in drie fasen gerealiseerd.

In 2008 is begonnen met de sloop van de eerste flats, waarna in 2009 het woonzorggebouw en twee van de gebouwen langs het spoor zijn gebouwd.

Zie ook https://www.intermaris.nl/ en http://www.bpd.nl