Nieuws

Ontdek hieronder het laatste nieuws. 

Verduurzamen van een monumentale 19e-eeuwse villa: het is vooral heel erg leuk

1057

Weer een stap verder……..

Weer een stap verder met 57 gasloze woningen in Oud-Beijerland. Het plan is een onderdeel van plan met zorgvoorziening, medisch centrum, dagwinkels en een o.a. ALDI supermarkt. De opdrachtgever heeft het voortouw genomen in de vitalisering van de Zoomwijck, een wijk uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Hoog water in NL

Hoog water in NL

Het KNMI, agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft kortgeleden 4 klimaatscenario’s opgesteld (zie KNMI’23 klimaatscenario’s) die aangeven wat de invloed zou kunnen zijn op de klimaatverandering ivm de temperatuursverhoging door de toenemende CO2 uitstoot. De scenarios zoals hieronder aangegeven vragen wat studie maar geven aan dat hoe hoger de temperatuur stijgt hoe droger de zomers worden en hoe natter de winters. Voor ons als architecten is het belangrijk om na te denken over de gevolgen. Inmiddels hebben we veel kennis over het duurzaam maken van woningen en gebouwen maar nu wordt de uitdaging waar we gaan bouwen en hoe gaan we om met het verschil in waterhoogten. Wellicht moeten we van het nadeel een voordeel maken met creatieve oplossingen en daardoor meer kwaliteit juist toevoegen met gebruikmaking van een dynamisch landschap. #KNMI #klimaatscenario’s #roeleveldsikkesarchitecs

Naar een hoger energielabel voor monumenten…een uitdaging.

De #energietransitie is een flinke uitdaging voor de bestaande bebouwing. Met name voor oude gebouwen, bijvoorbeeld #rijksmonumenten maar ook voor niet monumenten die wel degelijk waardevol zijn om te behouden. Voor de toekomst vragen deze gebouwen om een uitgebalanceerde aanpak.

Het behouden van de kwaliteiten van een monument staan voorop en dat vraagt om kennis en ervaring. Maar ook de uitdaging voor het halen van het hedendaagse comfort.  Het betekent dat je, naast de architectonische kennis, ook inzicht moet hebben in de techniek van het detail, de bouwfysica (vochthuishouding) en de installaties. Je moet als architect hiervoor, nog meer als bij nieuwbouw, met iedere specialist zeer gedetailleerd kunnen sparren en overzicht over het totaal hebben om het monument in ere te houden. Een mooie uitdaging voor ons als architecten om oude gebouwen de waarde voor de toekomst te laten behouden door ook een monument te brengen naar een hoger energielabel. Het is mogelijk en……. nog leuk werk ook!

#DeGroeneGrachten #jwwalraad #ESG #energielabel #rijksmonumenten #energietransitie #csrd #monumenten #erfgoederen #restauratie

Tweede Berkenflat 2.0 wonen voor vitale ouderen `s-Gravenzande

Berkenflat 2.0 wonen voor vitale ouderen.

Na eerst een stedenbouwkundige plan, wonnen wij vorig jaar een prijsvraag met een plan voor 129 appartementen in ‘s-Gravenzande. De prijsvraag was uitgeschreven door de Stichting serviceappartementen het oude land. De doelstelling was om woonruimte te bieden aan vitale ouderen. In het complex zijn ook verschillende soorten gemeenschappelijke voorzieningen opgenomen. Kenmerkend voor ons plan zijn 2 grote gemeenschappelijke tuinen. Een moestuin, De Druiventuin, om zelf te tuinieren en een grote Bloementuin. Om die twee tuinen is als het ware het gebouw gevouwen. Het gebouw komt te liggen in een bestaande woonomgeving en vraagt mede daardoor een zeer zorgvuldige afstemming. Het woonconcept van de stichting is een bewezen succes en zorgt mede voor de doorstroming in deze stad. Onze opdrachtgever is een stimulerende onderneming in maatschappelijk vastgoed nl Antwood uit Maasdijk. #antwood #roeleveldsikkes #architectuur #stedenbouw #vitaleouderen #woningbouw #berkenflat #tweede berkenflat #STOL #Arcade #berkenflat 2 #2e berkenflat

Lange adem!

Het architectenvak is een vak van lange adem. Vooral complexe projecten met verschillende functies die belangrijk zijn om een wijk vitaal te houden vragen een lange voorbereidingstijd. In een periode van 12 jaar met vele personele wisselingen bij alle betrokken organisaties ben je als architect degene die alle kikkers in de wagen moet houden. Des te leuker om te zien dat uiteindelijk ook een laatste fase van de grond komt. Opdrachtgever HW Wonen en aannemer Giesbers Rotterdam. #roeleveldsikkes #hwwonen #gezondheidszorg #architectuur #stedenbouw #hoekschewaard

1.000.000 woningen erbij in NL, maar waar?

1.000.000 woningen erbij in NL, maar waar?

De Rijksbouwmeester geeft aan in zomeravondgasten van de VPRO dat verdichting van de steden serieus tot de mogelijkheden behoort en dat, als we de verdichting van de steden doen met ca 10% dat dan het probleem van de woningnood opgelost kan worden. Anderen reageren dat dat fysiek voor de steden niet realistisch is en dat bouwen in de steden veel procedure tijd gaat kosten en ook veel duurder bouwen is.
Kortgeleden was in het radioprogramma Spuigasten Martin van Rijn, bestuursvoorzitter Aedes (de koepel van woningbouwcooperaties), op bezoek en vertelde daar over de Actie Wonen en de plannen die zij gemaakt hebben, om samen met de NEPRON ( de projectontwikkelaars) en Bouwend Nederland ( de bouwers) op korte termijn tot grootschalige woningbouw te kunnen komen. Ze hebben daar ca 14 grote lokaties voor op het oog. Het moet aldus van Rijn, gezien de druk op de woningmarkt, snel worden gerealiseerd.

Laten we eens proberen lering te trekken uit het recente verleden met grootschalige woningbouw:

We hebben de VINEX periode (bijna) achter ons en er is een eerste verkennende evaluatie gemaakt; Voor de trage woningproduktie is volgens het stuk “Woningproduktie ten tijde van Vinex, een verkenning” een van de conclusies:” ……de keuze voor een aantal grote vinexlocaties heeft de problemen ook versterkt. Door de lange voorbereidingstijd die op veel van deze lokaties nodig was, kwam de productie er traag op gang.” Op zich ook begrijpelijk omdat we voor de grote projecten ook grote nieuwe infrastructuur moeten aanleggen. We moeten ons realiseren dat de voorbereidingstijd ook nu zeker niet korter is geworden.
Het lijkt me dan ook zeer de vraag of we nu dan ook moeten gaan inzetten voor de grote uitbreidingsgebieden. Er liggen een aantal boeiende vraagstukken die eerst vorm moeten krijgen.:
Ten eerste het klimaatvraagstuk; is het wel verstandig om de grote concentraties woningbouw te plannen gezien de klimaatverandering. Maar ook de milieuproblematiek omdat grote lokaties veel verkeer aantrekken, Daarnaast de verandering in mobiliteitsdenken, thuiswerken, etc. Corona heeft bewezen dat deels thuiswerken kan en dat betekent dat mensen de koppeling van plaats kantoor en woonplaats niet meer hoeven te maken. Deze onderwerpen gaan de komende jaren grote veranderingen brengen en daarmee invloed hebben op de noodzaak van grootschalige plannen.
Beter is het nu om de woningbouwopgave zoveel mogelijk te verdelen over heel Nederland en iedere stad en dorp, naar rato van het aantal inwoners, daarin een taak te geven in plaats van een beperkt aantal grote uitbreidingen. Met de VINEX opgave is ook bewezen dat de ontwikkeling van kleine plannen sneller leidt tot resultaat. De vraag naar woningen, zolang het economisch goed gaat, is echter groot en dat is sneller te realiseren op kleinere lokaties en dan gezien de genoemde veranderingen verspreid over het land.

Bronnen:
– VPRO zomeravondgasten dd 18 juli 2021
– Martin van Rijn bij Spuigasten Den Haag FM dd 17 juli 2021
– Ruimtelijk planbureau Den Haag. Woningproduktie ten tijde van Vinex, een verkenning 2006

Verkiezingen komen eraan, maar daarna………

Naast corona spelen nu landelijk twee belangrijke issues.

De ruimtelijke ordening en daarmee o.a. het weer opgang krijgen van de (sociale) woningbouw.

Voor de ruimtelijke ordening is het belangrijk dat dit weer wordt gezien als een kwalitatieve ontwerpopgave van het ruimtegebruik waarin verschillende aspecten een rol spelen zoals woningbouw, landbouw, bedrijven, recreatie, energieopwekking en verkeer en met voor alles als randvoorwaarde: de kwaliteit van het milieu. Hiervoor is inmiddels een breed draagvlak. Dit vraagt om een integrale aanpak van de overheid wat geleid zou moeten worden met een relatief klein ministerie en een inspirerende minister. Ad hoc oplossingen van diverse ministers leiden nu tot teveel onnodige conflicten en verdeeldheid in de maatschappij.

De #woningbouw is sinds het korten op de woningstichtingen uit balans. Er wordt te weinig gebouwd en niet voor de verschillende doelgroepen. Het probleem is niet alleen waar er gebouwd kan/moet worden, maar ook het tekort aan personeel. Dit laatste is nog steeds het gevolg van conjuncturele schommelingen. Dit soort schommelingen werden in het verleden opgelost door in economisch mindere tijden meer sociale woningbouw te bouwen. Bouwbedrijven konden hun personeelsbestand op nivo houden. Sinds de verhuurdersheffing is dat niet meer het geval.

De sociale woningbouw is dus belangrijk als sturingsmechanisme, maar is daarnaast belangrijk voor een sociaal evenwicht in de maatschappij.

Ruimtelijke ordening en woningbouw hangen uiteraard nauw met elkaar samen en het is naar mijn mening nu het goede moment om dit onderwerp weer volop op de agenda te krijgen bij de vorming van een nieuw kabinet, dit geeft perspectief, immers ……….er komt een eind aan corona. #roeleveldsikkes #woningbouw #ruimtelijkeordening #socialewoningbouw #architect #NRC

Start bouw laatste fase duurzaam De Open Waard Oud-Beijerland Hoeksche waard

In de 2010 zijn we als architect gestart met het stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp van het centrumplan voor de Zoomwijck in Oud Beijerland. Het eerste deel met een verzorgingshuis, gezondheidscentrum,  apotheek, een #Aldi en dagwinkels is reeds twee jaar in gebruik en nu gaat de uitvoering starten van 57 woningen (sociaal en midden-duur), zorgwinkels en een gebouwde parkeervoorziening. Dit tweede deel is volledig gasloos ontworpen met alle daarbij behorende technische maatregelen. Het plan is een mooi voorbeeld van altijd doorgaan binnen een opgestelde visie, maar open staan voor gewijzigde omstandigheden. Met plezier aan gewerkt!! Giesbers Rotterdam gaat nu de uitvoering doen in opdracht van HWWonen.

#gasloosbouwen #socialehuur #architectuur #warmtepompen #HWWonen #Giesbersrotterdam #Hoekschewaard